Проблема онкологічного хворого полягає не тільки у ранньому виявленні раку та проведенні необхідного лікування, але і в його реабілітації.

Сутність реабілітації взагалі передбачає відновлення здоров'я осіб з обмеженими фізичними і психічними здібностями з метою досягнення максимальної фізичної, психічної, соціальної і професійної повноцінності.

reabilitatsiya onko


Для здійснення системи реабілітації онкологічного хворого після радикального лікування з приводу злоякісної пухлини необхідне проведення комплексу складних заходів - медичних, психологічних, соціальних, організаційних, спрямованих на повернення його до колишнього способу життя (Герасименко В. П.). Залежно від комплексу проведених заходів реабілітація онкологічного хворого поділяється на:
- Медичну
- Соціальну
- Психологічну
- Професійну.
Метою медичної реабілітації є відновлення втрачених або ослаблених функцій і психологічних здібностей організму.


Медична реабілітація онкологічних хворих передбачає дві мети:
1) Здійснити вибір найбільш ефективного хірургічного, променевого, лікарського, комбінованого або комплексного методів лікування хворого за радикальною програмою, яка максимально зберегла б анатомію і функцію органу;
2) Визначити комплекс необхідних лікувально-відновлювальних заходів для отримання оптимального лікувального ефекту і якнайшвидшого відновлення життєдіяльності хворого.
Соціальна реабілітація онкологічних хворих передбачає раціональне працевлаштування хворого після проведеного необхідного лікування. Тут важливим є налагодження з самого початку контакту лікаря з хворим, здійснення психологічної підготовки хворого, орієнтування його на обов'язкове продовження трудової діяльності, навіювання віри в соціальну повноцінність. В зв'язку з цим, проводячи комплекс реабілітаційних заходів, в обов'язок медичних працівників входить не тільки здійснення основного курсу лікування, але і вироблення методів підходу до хворого.
Ці методи характеризуються чотирма принциповими положеннями:
1) Принцип партнерства лікаря і хворого в реалізації завдань реабілітації;
2) Різнобічність зусиль, впливів та заходів, спрямованих на різні сфери життєдіяльності людина, яка реабілітується, - сімейну, трудову, громадську, сферу дозвілля і зміна його ставлення до себе і своєї хвороби;
3) Принцип єдності біологічних (медикаментозне лікування та ін.) і психосоціальних (психотерапія, трудова терапія та ін.) методів впливу;
4) Принцип ступінчастості в намічених заходах (перехідність одного впливу або заходу в інший).
Професійна реабілітація онкологічних хворих передбачає навчання осіб, які втратили працездатність. Ця форма реабілітації може проводитися одночасно з медичної та соціальної. Професійна реабілітація закінчується працевлаштуванням хворого і має мету повного самозабезпечення хворого.

Психологічна реабілітація онкологічних хворих включає в себе комплекс заходів щодо психогігієни і психопрофілактики. Тут має враховуватися не тільки встановлення контакту і довіри між лікарем і хворим, але і, можливо, більш достовірна інформація про захворювання, необхідне лікування і життєві перспективи, створення сприятливого психологічного клімату. У комплекс реабілітаційних заходів з психопрофілактикою повинні включатися психотерапевтичні впливи, що проводяться не тільки в період обстеження та лікування, але і після виписки хворого зі стаціонару. З метою встановлення ефективності проведеної психотерапії необхідно знати стан «психогенної реакції» у онкологічного хворого. Як відомо, онкологічне захворювання практично у всіх хворих супроводжується розвитком стресу різного ступеня тяжкості. В результаті проведених спостережень виділені три типи реакцій.
1) Реакції легкого ступеня, при яких відзначаються відносно легко вираженими розладами, що наближаються до невротичного рівня; ці реакції порівняно легко купіруються; основним способом впливу на психіку хворого є психотерапія;
2) Реакції середнього ступеня тяжкості характеризуються розладами, які займають проміжне положення і для корекції вимагають застосування психофармакологічних препаратів та психотерапії;
3) Реакції тяжкого ступеня, при яких сила переживання досягає вираженого неврологічного ступеня, а часом і психотичної симптоматики, що вимагає обов'язково втручання лікаря-психоневролога.
Динаміка психогенних реакцій мінлива і їх тяжкість залежить від етапів проходження онкологічним хворим в процесі діагностики та лікування основного захворювання. До цих етапів належить: поліклінічний (або діагностичний), етап госпіталізації, передопераційний і післяопераційний періоди, етап виписки зі стаціонару і період повернення хворого додому (катамнестичний період). Усі ці етапи в тій чи іншій мірі пов'язані з проявом психогенної реакції, особливо, вона виражена в поліклінічному етапі, передопераційному періодах.
Тому в комплекс реабілітаційних заходів, що проводяться в період обстеження, лікування і після виписки хворого, повинні бути включені психотерапевтичні впливи наступного характеру:
1) психотерапія сприятливого, довірливого контакту між лікарем і хворим;
2) психотерапія з використанням листів колишніх хворих для створення сприятливого клімату і надії в палатах;
3) налагодження контактів з хворим, який благополучно переніс операцію чи інші методи лікування (променева терапія) і хворого, який очікує їх;
4) проведення у відділенні спеціальних лекцій-бесід для хворих, що переслідують мету навіювання досить оптимістичних уявлень про можливості лікування від пухлинної хвороби;
5) застосування психофармологічних препаратів типу малих транквілізаторів при середніх формах реакції, нейролептиків і антидепресантів при важких формах психічних переживань;
6) проведення музикотерапії (радіофікація палат), особливо в передопераційному періоді; ввімкнення музики надає сприятливу дію на хворого;
7) психотерапія після виписки хворого, яка включає в себе аутогенне тренування, бесіди, сімейну терапію (нормалізація обстановки в сім'ї, робота лікаря з родичами та ін.).
Встановлено, що сприятлива атмосфера в сім'ї робить на онкологічного хворого тонізуючий вплив. Таким чином, комплекс заходів з реабілітації онкологічного хворого повинен починатися з моменту встановлення діагнозу і тривати протягом тривалого періоду часу після його виписки зі стаціонару.

Необхідно відзначити, що завдання і методи реабілітації онкологічних хворих змінюються залежно від стадії захворювання. Наприклад, після радикального лікування з приводу випадків раку, що оперується, в комплексі реабілітаційних заходів слід враховувати локалізацію пухлини і характер проведеного лікування (протезування, методи усунення косметичних дефектів, відновлювальні операції та ін.). У той час як при запущених стадіях захворювання цілі та принципи реабілітації засновані на наданні паліативної допомоги з використанням за індивідуальними показаннями променевого, лікарського, хірургічного методів лікування.
За останні десятиліття контингент онкологічних хворих, які отримали радикальне лікування, весь час збільшується. Встановлено, що близько 30% хворих повертаються до праці безпосередньо після закінчення терміну тимчасової непрацездатності за лікарняним листком. Повернення до праці є досить важливим принциповим моментом реабілітації онкологічних хворих.

З метою правильного визначення групи інвалідності лікарям онкологічного диспансеру і спеціалізованих ЛТЕК важливо знати принципи реабілітації. У цьому зв'язку в даний час вивчено багато чинників і критерії, що визначають реабілітацію онкологічних хворих, уточнено показання до різних видів трудової діяльності, розроблено і впроваджено багато методів корекції анатомо-функціональних і психічних порушень у цих хворих.
У процесі розробки комплексу заходів реабілітації онкологічних хворих виникає необхідність залучення фахівців різного профілю. Ці функції покладені на реабілітаційні відділення, які здійснюють контроль за хворими безпосередньо після завершення лікування за радикальною програмою і в процесі подальшого спостереження.
У практиці реабілітації зарубіжних країн накопичується досвід створення спеціальних реабілітаційних центрів, в завдання яких входить не тільки відновлення працездатності хворого, але і навчання його новим спеціальностями, а також адаптація в сім'ї і в суспільстві.
З метою успішного проведення соціально-трудової реабілітації онкологічних хворих необхідно дотримуватися наступних до них вимог:
1) точне визначення фізичних і професійних можливостей інваліда;
2) оцінка вимог, що пред'являються професією до інваліда;
3) правильне визначення відповідності здібностей хворого вимогам професії.
Залежно від того, як будуть виконуватися ці вимоги, можуть бути отримані різні за ефективністю результати соціально-трудової реабілітації хворих (повне і неповне відновлення працездатності, надбання найпростіших навичок і можливостей самообслуговування, відсутність ефекту відновлення та ін.). Оцінку результатів ефективності соціально-трудової реабілітації можна провести за модифікованою «шкалою Карновського».
100% - скарг немає, проявів захворювань немає.
90% - продовжує колишній спосіб життя, епізодично - погіршення самопочуття.
80% -змушений змінити колишній спосіб життя, часто буває непрацездатним.
70% - вимагає епізодичної медичної допомоги, обслуговує себе сам (сама).
60% - вимагає періодичної медичної та побутової допомоги, обслуговує себе насилу.
50% - вимагає майже постійної медичної та побутової допомоги, часто госпіталізується. Обслужити себе не може.
40% - необхідна постійна медична допомога, постійний догляд.
30% - крайня ступінь інвалідності, необхідна майже постійна госпіталізація.
20% - дуже слабкий (а), потребує активної підтримуючої терапії.
Зі «шкали Карновского» видно, що більшість онкологічних хворих потребують додаткової вторинної (медичної, соціально - психологічної та ін.) допомоги і вона повинна застосовуватися з моменту встановлення діагнозу, госпіталізації хворого і тривати в процесі подальшої диспансеризації після виписки.
На жаль, при онкологічних захворюваннях протипоказані практично всі фізіотерапевтичні процедури, у тому числі водолікування та грязелікування.

теги
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Ліки від Мед-трейд

Наші ліки відповідають вимогам національних і світових стандартів щодо якості, їх закуповують і систематично використовують більшість медичних закладів України для лікування онкологічних і інших захворювань,
ціна яких є життя людини!

Контакти

Адреса: м. Київ, проспект Повітрофлотський 54, офіс 501
Тел: +38 (044) 248-25-25
Факс: +38 (044) 248-25-25
Пошта: info@med-trade.com.ua
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…